Vizita kortezia ambassadora Estadus Unidos Amerika

Ambassadora Estadus Unidos Amerika,  Exsia.  Kathleen Fitzpatrick akompanha husi Sr. Harry no Sr. Filipe halo vizita kortezia mai iha SERVE, IP iha loron 4 Maiu 2018  nebe simu husi Florencio Sanches, Noemia Amaral no Sandra da Cunha.  Objetivu husi vizita ne’e  hodi hare liu kona ba servisu sira SERVE, IP nian hodi kuntribui ba dezenvolvimentu ekonomia iha Timor-Leste. Depois de hetan esplikasaun husi SERVE, IP Exsia. Ambassadora haksolok ho informasaun sira nebe parte SERVE, IP hato’o maibe rekonese katak preokupasaun ida mak assesu ba rai hodi bele halo negosiu iha rai laran.